Flevoweg 9, Leiden
beschikbaar

In de bruisende en ondernemende stad Leiden op het bedrijventerrein Merenwijk bieden wij een goed onderhouden bedrijfsverzamelgebouw aan waarin diverse bedrijven zijn gevestigd. Het betreft hier zowel kantoren/showrooms als bedrijven. Rondom het bedrijfsverzamelgebouw is er ruim voldoende parkeergelegenheid zowel op eigen terrein als op de openbare weg (vrij parkeren). Het object is in 2005 na een brand geheel nieuw opgebouwd. Het gebouw is gelegen aan de Flevoweg en loopt door tot aan de Flevodwarsweg.

Kernkwalificaties:
Het betreft hier een vrijstaand gebouw dat in 2005 geheel nieuw gebouwd is en opgetrokken is in een staal-constructie met betonnen vloeren. De gevels zijn bekleed met geïsoleerde gevelbeplatingen en de kozijnen zijn uitgevoerd in aluminium. Het dak is voorzien van een lichtstraat en de platte dakbedekking is bitumineus. De staat van onderhoud is goed en heeft een energielabel A.

De gebruiksoppervlakte voor de industrie-functie bedraagt 1.390 m2 en de gebruiksoppervlakte voor de kantoor-functie bedraagt 1.264 m2. Totaal 2.654m2.

Kadastrale omschrijving:
Het verkochte is plaatselijk bekend als Flevodwarsweg 3, 3B, 3C, 3D, 3F, 5, 5B, 5C en Flevoweg 9, 9A, 9E, 9F, 9G, 9H, 9K, 9M, 9N, 9P, 11A, 11B, 11C, 11E, 11K, 11M, 11N, 11P te 2318 BZ, Leiden en kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie S, nummer 2036, groot 20 aren en 93 centiaren (2.093 m2),sectie S, nummer 3093, groot 275 centiaren (275 m2). Het betreft hier eigen grond.

Bestemming:
Het bestemmingsplan geeft aan de bestemming Bedrijventerrein; “ bedrijf tot en met categorie 3.2” met een maximale bouwhoogte van 12 meter.

Huuropbrengst:
De huidige huuropbrengst bedraagt € 231.261. Daarnaast is een deel leegstand met een huurwaarde van € 67.200. Totaal derhalve € 298.461 op jaarbasis. Verhuurder verzorgt aan de huurders leveringen en diensten welke worden doorberekend op
basis van een systeem van maandelijkse voorschotbetalingen met jaarlijkse afrekening. In de huurcontracten is opgenomen dat het waterverbruik, elektraverbruik alsmede alle dienstencontracten voor service onderhoud en instandhouding van het pand waarvan het gehuurde deel van is, worden doorberekend. In een deel van de huurcontracten wordt eveneens ook het gasverbruik doorberekend.

Eigenaarslasten:
Gemeentelijke- en waterschapsbelastingen: € 21.084 (2020)
Assurantiekosten: € 9.710 (2020)

Damen Makelaars is met meer dan 50 jaar ervaring, persoonlijk contact, snel en adequaat handelen de partij die de verkoop van dit object begeleidt. Neem gerust contact op met onze specialisten als u naar aanleiding van dit
verkoopmemorandum vragen of opmerking heeft. U kunt direct contact opnemen met: Frank Ransijn 06-51 38 97 67

Verkoopprocedure:
Hoe gaat de verkoop in zijn werk?

Bezichtiging:
Een eerste bezichtiging zal plaatsvinden in overleg met de betrokken makelaar. U kunt daarvoor een afspraak maken met ons kantoor
Biedingen:
biedingen dienen schriftelijk te geschieden, dat wil zeggen per e-mail, of per post, een bieding dient minimaal de volgende informatie te bevatten;
• Een bieding kosten koper, op basis van de vraagprijs;
• De gewenste leveringsdatum;
• De identiteit van der perso(o)n(en) of de entiteit vide die de bieding uitbrengt;
• Een gegoedheidsverklaring dan wel een beschrijving van uw financieringsbronnen, de mate waarin de transactie van financiering afhankelijke is van, of verstrekt word door derden en (voor zover van toepassing) eventuele ontbindende voorwaarden en
financieringstermijn;
• Eventuele overige voorbehouden;
• Contactgegevens.

Contracten en levering:
Met de bieder waarmee de verkoop zal worden gesloten, zal een koopakte worden getekend. Deze koopakte zal worden opgesteld door de verkoper en zijn adviseurs.
Het verkochte zal worden verkocht en overgedragen in de staat waarin, en ter plaatse waar, zij zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevindt “as is where is”. In verband waarmee de huidige bouwkundige, technische, juridische, milieukundige (inclusief bodem, grondwater, tanks en asbest) en feitelijke toestand van het verkochte in alle opzichten door koper wordt aanvaard en terzake door verkoper geen garanties worden gegeven, behoudens dat aan koper de eigendom wordt geleverd, vrij van hypotheken en of eventuele beslagen. In de verkoop en koop is niet begrepen datgene waarop huurders krachtens hun wettelijk wegneemrecht, rechten kunnen doen gelden. Er dient tevens een verrekening plaats te
vinden op de datum van de notariële overdracht, of andere overeengekomen datum in het kader van de zakelijke lasten en door huurders gestorte waarborgsommen of vooruitbetaalde huur.

Indien de door verkoper opgegeven maat of grootte van het verkochte niet juist is of volledig is, zal koper daaraan geen rechten kunnen ontlenen. Vorenstaande geldt eveneens voor eventuele grensoverschrijdende bebouwing, onjuiste vermelding van het aantal vierkante meters BVO/VVO, afwijkingen van bestemmingsplannen en/of overige regelgeving van overheidswege, afwijkingen van bestekken en afwijking van in notariële akten voorgeschreven beperkingen van het aantal te realiseren vierkante meters en het gebruik van het verkochte. In verband met de zekerheidsstelling wordt een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom verlangd, af te geven of te storten bij de notaris, zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen drie weken na het ondertekenen van de koopovereenkomst. Koper krijgt de mogelijkheid tot het uitvoeren van een bouw- en installatietechnisch onderzoek en een verkennend bodemonderzoek. Indien koper deze onderzoeken niet
uitvoert, vrijwaart hij verkoper voor mogelijke gebreken en/of verontreinigingen. Betaling van de koopsom dient plaats te vinden bij de notaris op datum van de overdracht. Alle kosten welke betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper.

lees verder sluiten